lv:Legal Notice LV/LV

Oficiālā informācija

SEAT SPORT, S.A. ir Spānijas uzņēmums, kura juridiskā adrese ir Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, nodokļu reģistrācijas numurs A-62390653, reģistrācijas ieraksts Barselonas komercreģistrā 43621, sējums 205, lapa B-223602 (turpmāk tekstā "SEAT SPORT"). E-pasts: customercare@cupraofficial.com.

 

Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Lietošanas noteikumi") nosaka CUPRA tīmekļa vietnes, tostarp visa tajā pieejamā satura un pakalpojumu, lietošanas kārtību (tostarp vienkāršu piekļuvi). Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jebkura persona tiek uzskatīta par "Lietotāju" un vienmēr skaidri, automātiski un labprātīgi piekrīt šeit izklāstītajiem spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem, kā arī īpašajiem noteikumiem, ja tādi ir.

SEAT SPORT jebkurā gadījumā patur tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tīmekļa vietnes struktūru un dizainu, mainīt vai izņemt pakalpojumus vai saturu, kā arī piekļuves un/vai lietošanas noteikumus.

Lietotājs saprot un labprātīgi un skaidri piekrīt, ka pats vienmēr ir pilnībā atbildīgs par tīmekļa vietnes lietošanu.

Lietojot tīmekļa vietni, Lietotājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas varētu kaitēt SEAT SPORT vai trešo personu tēlam, interesēm vai tiesībām vai kas varētu kaitēt SEAT SPORT tīmekļa vietnei, padarīt to nelietojamu vai pārslogot to, vai kas varētu jebkādā veidā traucēt minētās tīmekļa vietnes normālu lietošanu. Lietotājs tostarp apņemas neveikt šādas darbības:

Nelietot tīmekļa vietni un/vai tās saturu pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem, šiem Lietošanas noteikumiem, morāles, labas rīcības un sabiedriskās kārtības normām vai pretlikumīgiem vai aizliegtiem mērķiem, vai nolūkā pārkāpt SEAT SPORT vai trešo personu tiesības un intereses.

Nelietot tīmekļa vietni un/vai tās saturu citās privātās vai komerciālās tīmekļa vietnēs un neizmantot šādu vietni komerciālām vai profesionālām vajadzībām; neiekļaut hipersaites uz tīmekļa vietni vai uz tās saturu.

Nemainīt, nekopēt, nepārveidot, nedekompilēt, nedisasemblēt, neveikt reverso inženieriju, nepiešķirt licences, neiznomāt, nepārdot un neimitēt tīmekļa vietni, tās saturu vai pamatā esošo programmatūru.

Izplatīt vīrusus vai citus kaitīgus komponentus, kas var ietekmēt tīmekļa vietni vai kaitēt tai un/vai tās saturam vai kas var traucēt tīmekļa vietnes lietošanu un funkcionalitāti citiem lietotājiem.

SEAT SPORT īsteno pietiekamus drošības pasākumus, lai noteiktu vīrusu klātbūtni. Neskatoties uz to, Lietotājam ir jāsaprot, ka internetam pieslēgtu datorsistēmu esošie drošības pasākumi nav pilnībā uzticami. Tāpēc SEAT SPORT nevar garantēt, ka nepastāv vīrusi vai citi elementi, kas var radīt izmaiņas Lietotāja datorsistēmā (programmatūrā un aparatūrā) vai tajās glabātajos elektroniskajos dokumentos un failos.

 

Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

Visas intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietni (tostarp, bet ne tikai tās pamatā esošo programmatūru, tekstu, attēliem, skaņām, animācijām, video, darbiem, dizainu, logotipiem, preču zīmēm, citām atpazīšanas zīmēm, datu bāzēm un jebkādu citu saturu, kas veido šo tīmekļa vietni, u.c.) (turpmāk tekstā "Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības") ir ekskluzīvs SEAT SPORT īpašums vai attiecīgos gadījumos trešo pušu (SEAT SPORT licences ņēmēju vai licences devēju) īpašums neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav reģistrētas.

Šie Lietošanas noteikumi nav interpretējami tā, ka tiek piešķirtas jebkādas Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietni vai uz jebkādu tās daļu un/vai saturu, izņemot ierobežoto atļauju Lietotājam pārlūkot tīmekļa vietni tikai privātām vajadzībām.

Jebkāda veida minēto Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību izmantošana, piemēram pavairošanas, izplatīšana, publiska informēšana (tostarp publicēšana internetā) un pārveidošana Lietotājam ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad SEAT SPORT tam ir piešķīris īpašu atļauju.

Turklāt ir aizliegts veikt SEAT SPORT piederošās tīmekļa vietnes daļu jebkādu izpaušanu, iegūšanu, izmantošanu citur, pārsūtīšanu vai izmantošanu jebkādā veidā, pilnībā vai daļēji, jebkādā veidā vai formā bez iepriekšējas un skaidras uzņēmuma atļaujas.

 

Produkti

Lai arī SEAT SPORT veic visus iespējamos pasākumus, lai tīmekļa vietnē pieejamā informācija būtu aktuāla un pareiza, šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs, un tāpēc tās vienīgais nolūks ir kalpot par vispārīgu uzziņas elementu, un tā nav detalizēta vai specifiska informācija par minētajā tīmekļa vietnē aprakstītajiem produktiem un pakalpojumiem. Šajā sakarā minētā informācija var tikt mainīta un nav uzskatāma par ar SEAT SPORT saistīto produktu vai pakalpojumu piedāvājumu, akciju vai mārketingu.

SEAT SPORT ir gatavs sniegt Jums detalizētu informāciju par visu tīmekļa vietnē aprakstīto produktu un pakalpojumu klāstu, kā arī sniegt precīzākus datus atbilstoši Jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Attēloto krāsu attēli un toņi var nebūt identiski SEAT SPORT piedāvāto produktu reālajam klāstam.

 

Atbrīvojums no atbildības un garantijas

SEAT SPORT neuzņemas atbildību ne par kādiem traucējumiem, kas ietekmē tā serverus vai sakaru tīklus, ne arī par problēmām, ko rada darbības traucējumi vai neoptimizētu tīmekļa pārlūku versiju lietošana. Turklāt SEAT SPORT neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnes kļūdām, neprecizitātēm, informācijas pareizību un satura regulāru atjaunināšanu.

Tīmekļa vietnes apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par piekļuvi tīmekļa vietnei un jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu. SEAT SPORT neuzņemas atbildību ne par kādām sekām, zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties šādas piekļuves vai informācijas izmantošanas rezultātā. SEAT SPORT neuzņemas atbildību par kļūdām un bojājumiem, kas var rasties Lietotāja datorsistēmai (aparatūrai un programmatūrai) un/vai tajā glabātajiem failiem vai dokumentiem. Tostarp SEAT SPORT neuzņemas atbildību par sekām, ko rada vīrusi Lietotāja datorā, pārlūka darbības traucējumi, telekomunikāciju līniju darbības traucējumi, interneta sakaru traucējumi, Lietotāja elektroniskās sistēmas traucējumi, pārtraukumi vai atvienojumi un citi iemesli, ko nekontrolē uzņēmums.

SEAT SPORT patur tiesības neatļaut piekļuvi Lietotājam, ja pastāv apstākļi, kas liecina, ka piedāvāto pakalpojumu lietošana notiek krāpnieciskā veidā, kā arī veikt nepieciešamos tiesiskos pasākumus, lai aizsargātu savas intereses, vai uz laiku un bez iepriekšēja brīdinājuma bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnei, veicot apkopi, remontu, atjaunināšanu vai uzlabojumus.

 

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Jūsu ērtībai šī tīmekļa vietne satur saites uz citām tīmekļa vietnēm, uz kurām var attiekties citi lietošanas noteikumi vai konfidencialitātes politika. Šādām ārējām tīmekļa vietnēm nekādā gadījumā netiek nodoti personīgie dati. SEAT SPORT neuzņemas atbildību par saturu vai citiem aspektiem, kas saistīti ar trešajām personām piederošajām vai to pārvaldītajām tīmekļa vietnēm, pat ja tās ir daļa no SEAT Group.

Lietotājiem ir aizliegts iekļaut saites uz citām tīmekļa vietnēm, izņemot gadījumos, kad SEAT SPORT to skaidri atļauj.

 

Atbildība par piekļuvi sociālajiem tīkliem

SEAT SPORT neuzņemas atbildību par informāciju, kas ir pieejama sociālajos tīklos, kuriem Lietotājs var piekļūt ar tīmekļa vietnes starpniecību, jo šiem tīkliem ir savi lietošanas noteikumi un konfidencialitātes politikas, ko uzņēmums nekontrolē.SEAT SPORT neuzņemas nekādu atbildību par šādu sociālo tīklu pareizi darbību, pieejamās informācijas patiesumu un likumīgumu un par kaitējumu, kas Lietotājam var rasties šādu datu izmantošanas rezultātā.


 

Nodalāmība

Jebkura šo Lietošanas noteikumu nosacījuma nelikumība, spēkā neesamība vai anulēšana neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību ar nosacījumu, ka netiek būtiski ietekmētas šajos Lietošanas noteikumos paredzētās pušu tiesības un pienākumi. Būtiska ietekme ir situācija, kurā rodas būtisks kaitējums jebkuras puses interesēm vai tiek ietekmēts šo Lietošanas noteikumu mērķis. Šādus punktus aizstāj vai iekļauj citos punktos, kas saskaņā ar tiesību aktiem pilda tādu pašu nolūku kā aizstātais punkts.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcijas piekritība

Visus strīdus vai pretenzijas, kas rodas saistībā ar šo Lietošanas noteikumu interpretāciju vai izpildi, reglamentē Spānijas vispārīgā likumdošana, un to jurisdikcija ir Barselonas pilsētas tiesa.

Atbilstošos gadījumos Lietotājiem kā patērētājiem ir arī tiesības nodot jebkādu konfliktu, kas rodas no šiem Lietošanas noteikumiem vai saistībā ar tiem, alternatīvās strīdu izskatīšanas procedūrai (turpmāk tekstā "ASI"). Pieejamo ASI metožu saraksts ir pieejams Eiropas Komisijas platformā, kas pieejama šādā adresē: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

©2018 SEAT SPORT, S.A. Pilnīga vai daļēja kopēšana ir aizliegta. Visas tiesības aizsargātas.